Selekce hybridů kukuřice

Podle následujících pokynů a Vašich možností v zemědělském provozu si můžete vybrat způsob vyhodnocení kukuřičných hybridů:

 1. Podle způsobu výsevu hybridů kukuřice
  • maloparcelové pokusy
  • hodnocení jednotlivých ploch s hybridy
 2. Podle způsobu sklizně
  • ruční sklizeň 3 x 10 za sebou jdoucích rostlinaloparcelové pokusy
  • sklizeň samochodnou řezačkou – odběr řezanky
 3. Podle metody stanovení nutriční
  • chemická analýza v laboratoři
  • přenosný analyzátor AgriNIR

Podle toho, jaký způsob zvolíte, tak jsme vypracovali jednotlivé programy, které samy vypočítají zbylé ukazatelé seřazené do jednotlivých tabulek (viz jednotlivé programy) a kromě sestavení tabulek sledovaných hybridů program sám vytvoří grafy, které Vám zjednoduší vyhodnocení pořadí sledovaných hybridů. V jednotlivých programech najdete vyhodnocení nejen výnosových a kvalitativních ukazatelů (nutriční hodnota), ale také koncentraci energie (NEL) podle stravitelnosti vlákniny, dále potenciál produkce mléka z ha a z 1 tuny sušiny sklizené hmoty. V programu jsme také zapracovali výpočet potenciálu produkce Metanu z 1 tuny sušiny podle obsahu organických živin. Základním předpokladem dobrého vyhodnocení jednotlivých hybridů je získat homogenní vzorky při sklizni. Z tohoto důvodu doporučujeme odběr vzorků při sklizni samochodnou řezačkou. V případě, že při sledování jsou v pokusu zařazeny hybridy s různou ranností je nutné použít metodu 3 x 10 rostlin a sklizeň dělat postupně podle stádia rannosti jednotlivých skupin. Při tomto způsobu sklizně však nedoporučujeme homogenizovat celé rostliny pomocí stacionární řezačky. Získaná řezanka není homogenní a homogenitu nelze ani získat následným mechanickým zamícháním vzniklé řezanky. Získané výsledky mají vysokou variabilitu a mohou být zavádějící. Jako příklad nabízím situaci, kdy ještě před několika lety jsme v kukuřičné siláži nacházeli kolečka nařezaná z klasu. Díky používaní tzv. corn cracerů (drtící válce, nebo disky na řezačkách) byly tyto kolečka odstraněny a výsledky analýz byly přesnější. Díky tomu, že kukuřice se skládá z klasu a zbytku rostliny, tedy dvou částí, které jsou diametrálně odlišné, je mnohem přesnější stanovit podíl jednotlivých částí rostliny a potom dle výsledků vypočítat výslednou kvalitu. Ještě je nutno upozornit, že pro vyhodnocení jednotlivých hybridů kukuřice a jejich srovnání je nutné, vždy použít jen jeden zvolený způsob.

Řezanka kukuřice (sklizeň řezačkou)

Jako první způsob vyhodnocení kvalitativních a výnosových ukazatelů je odběr řezanky při sklizni samochodnou řezankou. Při sklizni pomocí samochodné řezačky je nutné, aby sklízené hybridy se nacházely ve stejném stupni zralosti. V případě sklizně hybridů s rozdílným číslem FAO dochází ke sklizni v různé stadiu zralosti (obsah sušiny je rozdílný) a takové hybridy potom nelze hodnotit společně. Je to z toho důvodu, protože obsah sušiny zrna a zbytku rostliny se nachází v odlišném stadiu rannosti.

Chemická analýza

Výnos zelené hmoty stanovený při sklizni řezačkou

Pro vyhodnocení hybridů, kromě chemické anakýzy odebraných vzorků řezanky, je nutné stanovit výnos jednotlivých hybridů v pokusu z jednotky plochy v t.ha Nejběžnější způsob spočíva v tom, že sklidíte sklízecí řezačkou (určitý počet řádků) určitou délku porostu. Vynásobením počtu řádků zvoleným sponem a délkou sklizeného porostu získáte sklizenou plochu a množství hmoty v tunách, které jste na dané ploše sklidili. Následným přepočtem vypočítáte množství hmoty v t z ha.

Soubor ke stažení Soubor ke stažení

Metoda NIRs

Výnos zelené hmoty stanovený při sklizni řezačkou

Pro vyhodnocení hybridů, je nutné kromě odběru vzorků stanovit výnos z jednotky plochy v t.ha Nejběžnější způsob spočíva v tom, že sklidíte sklízecí řezačkou (určitý počet řádků) určitou délku porostu. vynásobení počtu řádků zvoleným sponem a délkou sklizeného porostu získáte sklizenou plochu a množství hmoty v tunách které jste na dané ploše sklidili. Následným přepočtem vzpočítáte množství hmoty v t z ha.

Soubor ke stažení Soubor ke stažení

Sklizeň celých rostlin (3 x 10 rostlin)

V případě, že nemůžeme sklízet samochodnou řezačkou, případně, že máme vyseté hybridy s různou ranností (číslo FAO) musíme jednotlivé hybridy sklízet samostatně podle stupně rannosti. V takovém případě doporučujeme sklízet hybridy podle stupně rannosti reprezentované sušinou zrna metodou odběru 3 x 10 rostlin, které jdou za sebou v řádku. Ke stanovení výnosu zelené hmoty je nutné ještě pro vyhodnocení zjistit počet jedinců na ha.

Chemická analýza

Výnos dle sklizně 3x10 rostlin

Kromě chemické analýzy získaných vzorků je nutné stanovit výnosové ukazatele pomocí metody sklizně 3 x 10 rostlin. Hmotnost 10 rostlin a hmotnost klasů z 10 rostlin

Soubor ke stažení Soubor ke stažení

Metoda NIRs

Výnos dle sklizně 3x10 rostlin

Kromě stanovení ukazatelů metodou NIRs u vzorků je nutné stanovit výnosové ukazatele pomocí metody sklizně 3 x 10 rostlin. Hmotnost 10 rostlin a hmotnost klasů z 10 rostlin

Soubor ke stažení Soubor ke stažení

Sklizeň HarvestLab

Výnos stanovený HarvestLabem

Do programu je potřeba zadat parametry stanovené HarvestLabem.

Soubor ke stažení